BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bazı basın ve yayın organlarında Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili olarak tamamen asılsız ve kurgusal bir takım haber ve yorumların yer aldığı görülmüştür.

Yönetmelik değişikliğinin lafzıyla ve ruhuyla bağdaşmayan bu haberlerde tamamen gerçek dışı bilgilere yer verilmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince, Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25/9/2018 tarihli ve 30546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha önce Bakanlar Kurulu Kararıyla sınırları belirlenen yerlerde bulunan ve Bakanlığımızca onaylanan imar planlarında turizm kullanımına ayrılan kamu taşınmazlarının turizm amaçlı tahsisine ve diğer konulara ilişkin işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi nedeniyle, daha önce çok sınırlı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılacak işlemlerin zorunlu olarak Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılacağı yönünde değişiklik yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihalesiz veya ihaleli olarak turizm yatırımları için arazi tahsisi yapılması ise söz konusu değildir.

Kamu taşınmazlarının turizm amaçlı tahsisleri ve diğer işlemler eskiden olduğu gibi yine Bakanlığımızca yapılmaya devam edecektir.

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre; milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar, gerekli koruma ilkeleri gözetilerek, Bakanlığımızca zaten hâlihazırda turizm amaçlı olarak planlanabilmekte ve turizm yatırımlarına tahsis edilebilmektedir. 

Eskiden olduğu gibi, milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar korunmaya devam edilecektir. Bu yerlere zarar verecek tahsis veya herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir.

Hatta orman ve milli park alanlarında, turizm tesislerinde çalışan personelin barınma ve diğer sosyal ihtiyaçları için de sadece kamu yararı ve zaruret olması şartıyla ve koruma ve gelişim planlarında değişiklik yapılması halinde tahsis yapılabileceğine ilişkin kısıtlayıcı hükümler getirilmiş olup, bu alanların tahsis amacı dışında kullanılması da engellenmiştir.

Kış ve termal amaçlı tahsislerde var olan teşviklerin, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi için de uygulanması sağlanarak ülkemiz turizminin çeşitlendirilmesi ve yılın tamamına yayılması hedeflenmiştir.

Tahsis bedelleri azaltılmamış, sadece Bakanlığımızdan tahsisli turizm tesislerinde çalışmakta olan personelin barınması ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak tahsislerde -bu tahsisler ticari değil sosyal nitelikli olduğu için- düşük bedel alınması öngörülmüştür.

Bakanlığımızca turizm tesisi yapılmak üzere tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde AVM yapılması da söz konusu değildir.

Turizm tesisi yeri tahsislerinin ilansız ve duyurusuz yapılması ise kesinlikle mümkün değildir. Bilakis bu işlemlerin kamuoyuna açık ve şeffaf biçimde yapılması zorunludur ve bu güne kadar hep böyle yapılagelmiştir.

Yönetmelik değişikliğiyle, ilaveten, kıyılarımızda bazı kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen işgallerin önüne geçilerek, Anayasamıza ve Kıyı Kanunumuza uygun olarak vatandaşlarımızın kıyılarımızdan ve denizlerimizden ucuz ve kolay bir şekilde yararlanmaları ve günübirlik tesis ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

 Halk plajı olarak da isimlendirilecek bu yerler, gerek fiyat, gerekse işletme bakımından Bakanlığımızın kontrolü, gözetimi ve denetimi altında olacak ve bu yerler kısa süreli –sezonluk- kiralanabilecektir.

Tekrar etmek gerekirse, bazı basın ve yayın organlarında çıkan yönetmelik değişikliğinin lafzıyla ve ruhuyla bağdaşmayan, tamamen asılsız haber ve yorumlara itibar edilmemesi, Bakanlığımızca yapılacak turizm amaçlı taşınmaz tahsislerinin mevzuata uygun şekilde, kamuoyuna açık, şeffaf ve kamu yararı dikkate alınarak, ayrıca orman ve milli park alanlarında -ilgili mevzuattaki kısıtlamalara uygun olarak- koruma kullanma dengesi içinde, çevre ve doğanın korunmasına ilişkin hassasiyete uyularak yürütüleceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(27.09.2018)